Sealing Gorea 01

Unknown[Metroid Prime]

Metroid PrimeNo weapon could defeat Gorea.