Torug Ag Krazak

Anonymous

The Elder ScrollsGoltragga Torug ne murimush lochan sim

Goltragga Torug ne rohi Ornim lochan norgim krazak

* * *

Goltragga Torug dek vorkhim lorak eb norgimin sim

Torug dulg krazak eb Jur ugo sim ren tum beshkar

* * *

Torug gesh Glushun Zugka ugo magicka lorish

Uba eb uba urgalick voshu Ornim tarask Torug golzarga ubeshka